I.Úvod

Každý zákazník CA Lucky Travel si může nezávazně objednat libovolný počet z nabízených zájezdů, případně i více zájezdů pro možnost náhrady za první požadovaný zájezd nebo jen učinit nezávaznou rezervaci nevztahující se k žádnému konkrétnímu zájezdu. Pokud nedojde k jiné dohodě nebo zákazník např. v poznámce objednávky sám neurčí prioritu po sobě jdoucích objednávek, tak CA rezervuje zájezdy podle došlého pořadí. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky nebo poptávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné i bez odpovědi zákazníkovi. Učiněním objednávky nebo poptávky zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému CA  a dalšími ustanoveními těchto obchodních podmínek.

II. Rezervace:

CA pokud má objednávka všechny náležitosti, provede předběžnou rezervaci objednaného zájezdu. Platnost předběžné rezervace jest od 24 hodin do 3 dnů.  Zákazník je informován zpravidla telefonicky na uvedené telefonní číslo, případně elektronicky (email, SMS), nelze-li ho na telefonním čísle zastihnout o délce platnosti předběžné rezervace. Dále je zákazníkovi sděleno, do kdy je nutno vyřídit vše potřebné pro zakoupení zájezdu. Po zaplacení zálohové platby nebo celé částky zájezdu provede CA rezervaci zájezdu.

III: Smlouva o zájezdu

Návrh smlouvy o zájezdu CA vyplňuje a zasílá zákazníkovi po potvrzení rezervace zájezdu. Návrh smlouvy o zájezdu je zasílán e-mailem nebo poštou dle možností zákazníka. S návrhem smlouvy CA zasílá pokyny pro vyplnění smlouvy o zájezdu a pokyny k zaplacení zálohy a doplatku případně pouze doplatku. Nedílnou součástí každého návrhu smlouvy o zájezdu jsou i Všeobecné smluvní podmínky příslušné cestovní kanceláře pořadatele zájezdu. Po obdržení návrhu smlouvy zákazník zkontroluje údaje v něm uvedené, a do doby platnosti rezervace podepsanou smlouvu zašle zpět CA v elektronické podobě. Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby. V případě, že zákazník nedodrží datum a hodinu zaslání smlouvy nebo splatnosti zálohy či doplatku, může dojít ze strany CK/CA ke stornování rezervace nebo zájezdu. CK může ve výjimečných případech uzavření smlouvy o zájezdu odmítnout a nezaslat CA potvrzení o zájezdu. V takovém případě CA neprodleně informuje zákazníka. Smlouva o zájezdu se tím ruší a zákazníkovi se vrací všechny uhrazené prostředky, pokud nedojde k výběru náhradního zájezdu.

IV. Cena zájezdu

Cena zájezdu je uvedená v nejnižší dostupné kategorii za osobu při obsazenosti dvěma dospělými. Uvedená cena se může kdykoliv změnit na základě směnného kurzu a bude potvrzená při rezervaci. CA může u doplatkových plateb požadovat doplatek při změně ceny zájezdu, nebo změně směnného kurzu.

V. Platba

Zakoupení zájezdu, vyjma zájezdu Last Minute a zájezdů kupovaných méně než jeden měsíc před nástupem, probíhá zpravidla tak, že zákazník zaplatí  50 % zálohy z celkové ceny zájezdu a nejpozději 40 dní před odjezdem zaplatí doplatek do plné ceny. V případě zájezdů Last Minute a zájezdů kupovaných méně než jeden měsíc před nástupem zákazník platí vždy celou cenu zájezdu. Placení zálohy i doplatku probíhá vždy na účet CA, buď převodem z účtu zákazníka, nebo složením na účet CA v pobočce příslušné banky. U vybraných plavebních společností kartou. Platba se považuje za uhrazenou v okamžiku jejího připsání na účet CA. Přijetím platby na účet obdrží kupující potvrzení o přijaté platbě. Zákazník si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou. V případě, že zákazník zaplatí na účet příslušné CK, CA neodpovídá za stornování zájezdu ze strany CK v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu (variabilní symbol pro platbu zájezdu je u CK odlišný od variabilního symbolu u CA). V případě, kdy může hrozit prodlení s platbou, je CA oprávněna požádat zákazníka, aby platbu provedl přímo na účet příslušné CK.

VI. Vracení přeplatků

Pokud dojde ke změně smlouvy, resp. ceny služeb pro zákazníka nebo dojde k nesprávnému zaslání platby od zákazníka, pak CA postupuje následovně: 

- do částky 100 Kč vrací přeplatek pouze na vyžádání zákazníkem,

- nad částku 100 Kč je přeplatek automaticky zaslán zákazníkovi bankovním převodem případně jiným způsobem po domluvě se zákazníkem. Zákazník zašle číslo účtu, na které chce přeplatek vrátit, písemně nebo emailem.

VII. Doklady

Zákazník si je povinen ověřit sám platnost svých dokladů. Zákazník je na pasové, vízové, zdravotní a jiné podmínky potřebné k vycestování  do zvolené destinace upozorněn vždy před objednáním zájezdu odkazem na webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky. CA Lucky Travel nenese žádnou odpovědnost za neudělení víz zákazníkovi nebo za nesplnění jiných podmínek pro vstup zákazníka do země, kterou má navštívit. Potřebné doklady – pokyny, vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Datum dodání těchto dokladů závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Potřebné doklady CK zasílají cca týden před odjezdem. CA nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany CK, je mu však vždy nápomocna v jejich získání.

VIII. Cestovní dokumenty

Cestovní dokumenty obdrží zákazník v elektronické podobě, nejspozději 7 dní před zahájením zájezdu. 

IX. Storno podmínky

Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a která jej pořádá. CA sama žádné storno poplatky neúčtuje s výjimkou případů, kdy k realizaci zájezdu nedojde z důvodu, že zákazník nezaplatí zájezd v souladu s uzavřenou smlouvou o zájezdu nebo objednaný zájezd uhradí, ale nezašle CA příslušnou smlouvu o zájezdu. V těchto případech hradí zákazník CA storno poplatek ve výši 100 % ceny zájezdu.

X. Reklamace

Reklamace zájezdů od zákazníků zasílá CA k vyřízení pořádající CK. CA není oprávněna řešit reklamace vyplývající ze smlouvy o zájezdu, pouze odpovídá za jejich předání příslušné CK.

XI. Ochrana osobních údajů

CA prohlašuje, že chrání osobní údaje svých zákazníků, které v souvislosti se svou činností získá, a zaručuje jejich plnou ochranu v rámci těchto obchodních podmínek a platných právních předpisů. CA upozorňuje zákazníky, že z důvodu zvyšování kvality svých služeb, jsou telefonní hovory nahrávány.